Rozliczenie czasu pracy i jazdy kierowców

Do Twoich drzwi zapukała kontrola z ITD lub PIP ? Nie przejmuj się! Po prostu zadzwoń do nas!

Ewidencja czasu pracy kierowców

Kwestia prawidłowego wyliczenia ewidencji czasu pracy kierowcy od lat budzi wiele wątpliwości. Nawet znajomość przepisów prawnych, które określają zasady ewidencjonowania nie daje 100% pewności, że wyliczono ją właściwie. Przepisy wskazują co prawda , że zapis czasu pracy kierowców można wykazać w różnej formie, ale do końca nie wiadomo jakie dokumenty należy przechowywać równolegle i czy sam rejestr godzin jest wystarczający? Wielu przedsiębiorców boryka się z wyliczaniem ewidencji czasu pracy kierowców tracąc przy tym wiele czasu i nerwów. Problem pojawia się bowiem, kiedy obok godzin jazdy należy obliczyć wynagrodzenie za godziny nocne, dyżury 50%, dyżury 100%, pracę w godzinach nadliczbowych, oddać wolne za pracę w niedzielę i święta i zwrócić uwagę na wiele innych aspektów stanowiących podstawę do wyliczenia wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy.

Jak i dla kogo wyliczyć ewidencję czasu pracy kierowcy?

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dotyczy wszystkich pracowników bez względu na to na jakich warunkach są zatrudnieni. Dla każdego pracownika powinna być sporządzona imienna karta ewidencji czasu pracy kierowcy. Na karcie takiej muszą być skrupulatnie rejestrowane wszelkie aktywności kierowcy, urlopy i dni wolne. Trzeba pamiętać, że w przypadku kierowców wyliczenie ewidencji czasu pracy nie jest tak proste jak w przypadku pracowników wykonujących stałą pracę przez 8 godzin w tym samym miejscu pracy. Praca kierowcy charakteryzuje się bowiem mobilnością a ustalenie godzin rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy nie jest z reguły możliwe. W przypadku sporządzania ewidencji czasu pracy kierowcy należy zwrócić uwagę, ze nie stanowi ona jedynie podstawy do wypłacenia wynagrodzenia ale pozwala również sprawdzić czas pracy kierowcy a co za tym idzie i zapewnić bezpieczeństwo na drodze poprzez właściwe odbieranie przez kierowcę przerw i odpoczynków dobowych.

Państwowa Inspekcja Pracy a ewidencja czasu pracy kierowców

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia. Nowelizacja ustawy o PIP, która weszła w życie 8 sierpnia 2011 r., m.in. dała inspektorom nowe uprawnienia w kwestii nakładania mandatów .Jednym z centralnych punktów kontroli w firmie transportowej jest analiza ewidencji czasu pracy kierowcy. Jeśli pracodawca nie ma sporządzonej ewidencji w postaci kary zawierającej wszelkie informacje inspektorzy maja prawo zażądać wszystkich wykresówek, plików cyfrowych z kart zatrudnionych kierowców i plików z tachografów cyfrowych za okres 3 lat wstecz od dnia kontroli. Jest to niezwykle uciążliwe gdyż przedsiębiorca przez 3 lata musi archiwizować wszystkie dokumenty.

Pomożemy w rozliczeniu czasu pracy i jazdy kierowców

Skorzystaj z naszych usług a na pewno się nie zawiedziesz!

Sankcje pieniężne za niewłaściwe prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców

Zgodnie z art. 281 kp, naruszanie przepisów o czasie pracy lub nieprowadzenie ewidencji czasu pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Inspektor pracy może nałożyć karę grzywny w wysokości do 2 000 zł lub w charakterze oskarżyciela publicznego wystąpić przed sądem o nałożenie kary grzywny w wysokości do 30 000 zł. Jeżeli z czynności kontrolnych wynika, że ewidencja została sfałszowana, inspektor pracy może w takiej sytuacji wystąpić do prokuratora z wnioskiem o podejrzenie popełniania przestępstwa. Dalsze czynności uzależnione są od decyzji prokuratora w tej sprawie.

Dlaczego warto wybrać naszą firmę?

Z doświadczenia wiemy, że wiele dostępnych na rynku oprogramowań przeznaczonych do wyliczeń ewidencji czasu pracy nie jest dostosowanych do specyfiki czasu pracy kierowców. Ewidencja czasu pracy kierowców, którą proponuje nasza firma jest rejestrem opracowanym na podstawie zapisów na wykresówkach, plików pobranych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego, wydruków i innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Rozliczenie takie daje pracodawcy pewność, że ewidencja sporządzana została poprawnie.
Korzyści płynące z takiego rozliczenia to przede wszystkim fakt, że dokumenty źródłowe (tarcze, pliki cyfrowe) musimy przechowywać do wglądu służb kontrolnych jedynie przez rok a nie jak w przypadku innych rodzajów ewidencjonowania przez 3 lata od zakończeniu okresu nią objętego . Systematyczne sporządzanie ewidencji pozwala również na uelastycznienie czasu pracy poprzez zastosowanie korzystnego planu pracy oraz zwalnia z obowiązku przechowywania „zaświadczeń o dniach wolnych”. Ponadto sporządzona przez nas ewidencja czasu pracy kierowców pozwala uzyskać wiedzę na temat ilości dodatkowych składników wynagrodzenia takich jak godziny nocne, dyżury godziny nadliczbowe. Wyliczenie takie stanowi zabezpieczenie przed roszczeniami pracowników oraz w znaczącym stopniu może ograniczyć kary nakładane przez PIP.

Pomożemy w ewidencji czasu pracy i jazdy kierowców,

Skorzystaj z naszych usług a na pewno się nie zawiedziesz!