Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Polityka Prywatności dla serwisu internetowego www.tacho-kontrol.pl („Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.

2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:

• RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

• Administrator danych osobowych (ADO)- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami

• Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa- jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

• Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

• Użytkownik- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu www.tacho-kontrol.pl

Jak przetwarzamy Twoje dane

Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych są:

1) Tacho- Kontrol S.C., adres. Młynarska 41, 29-100 Włoszczowa, tel.: 41 313-69-80, mail: tachokontrol.biuro@gmail.com

2) Tacho-Kontrol Sp. z o.o., adres: ul. Młynarska 41, 29-100 Włoszczowa, tel.: 788-688-

004, mail: tachokontrol.biuro@gmail.com Dalej zwani jako Współadministratorzy.

Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: 604-883-679 lub mailowo: iod@tacho-kontrol.pl . Funkcję IOD pełni p.Lidia Kowalska.

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami:

W ramach umowy o współadministrowaniu zawartej między Współadministratorami w zakresie prowadzenia wspólnej strony internetowej, uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

a. Współadministrator Pierwszy odpowiedzialny jest za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Ci Wykonywania Twoich praw.


Niezależnie od tego możesz zwrócić się do każdego ze Współadmninistratorów z wnioskiem lub żądaniem dotyczącym realizacji prawa do ochrony danych osobowych. W takim przypadku przekażemy twoje żądanie Współadministratorowi Pierwszemu, który zrealizuje Twoje żądania.

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

a) nawiązania kontaktu z Użytkownikiem za pomocą wybranego przez Użytkownika kanału komunikacji (mail, telefon, SMS). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.

b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów polegającego na dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. f RODO;

c) reklamowych, przy użyciu narzędzia firmy Google. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

d) realizacji akcji promocyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i Ustawą Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.).

Twoje prawa

Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo:

- do żądania dostępu do swoich danych osobowych,

- do ich sprostowania,

- do usunięcia,

- do ograniczenia przetwarzania,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- do przenoszenia danych

- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl .

Aby skorzystać ze swoich praw, wyślij do nas maila na adres: iod@tacho-kontrol.pl

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

a) w zakresie kontaktu mailowego- do momentu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata;

b) w zakresie obrony i dochodzenia roszczeń do momentu ich wygaśnięcia;

c) w zakresie reklam- do momentu wycofania zgody;

d) w zakresie udziału w akcjach promocyjnych- 6 lat,


e) w zakresie wypełnienie obowiazków prawnych wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych- 6 lat.

Odbiorcy danych

Współadministratorzy mogą przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz współadministratorów (np. dostawca hostingu, firma świadcząca usługi utrzymania strony).

Odbiorcą danych zbieranych za pomocą Google Tag Manager jest, Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, z którą zawarliśmy umowę powierzenia danych. W związku z możliwym transferem danych poza EOG, Google stosuje standardowe klauzule umowne.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika w usłudze GTM można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji partnerów dowiesz się także ze strony www znajdującej się pod adresem: https:// www.google.com/policies/privacy/partners/

Na naszej stronie internetowej korzystamy również z Google Maps w celu umożliwienia Tobie weryfikacji lokalizacji naszych placówek. Informacje dotyczące prywatności znajdziesz pod linkiem:

https://policies.google.com/terms?hl=pl

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z serwisu internetowego www.tacho-kontrol.pl jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu (np. możliwość kontaktowania się z Tacho-Kontrol s.c. i Tacho- Kontrol sp. z o. o.).

Bezpieczeństwo

Serwis dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników.Współadministratorzy z zachowaniem należytej staranności dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych.

Współadministratorzy w szczególności zabezpieczają dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Informacje końcowe

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu powodują, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: www.tacho-kontrol.pl