Uwaga: Aby usprawnić kontakt z naszymi Klientami uruchomiliśmy nową linię telefoniczną, 41 367 96 66

Obsługa kadrowo - płacowa

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów oraz dbając o jak najwyższy profesjonalizm proponowanych przez nas usług, z przyjemnością informujemy, że firma Tacho-Kontrol s.c. poszerzyła zakres swojej działalności o obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw. W związku z powyższym proponujemy Państwu pomoc w następujących kwestiach:


Obsługa kadrowa

• sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
• prowadzenie akt osobowych pracowników;
• prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
• sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
• prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
• obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);

Obsługa płacowa

• naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;
• naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego;
• sporządzanie list płac;
• prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników;
• sporządzanie list wypłat z umów cywilnoprawnych;
• sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
• sporządzanie miesięcznej zestawień o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);
• sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, IFT-1, PIT-4R, PIT-8AR);

Sprawozdawczość PFRON oraz obsługa dofinansowań dla osób niepełnosprawnych

• rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne;
• sporządzanie wniosków o wypłatę refundacji składek;
• miesięczna sprawozdawczość dla celów PFRON (DEK, INF) – dla pracodawców zobowiązanych do dokonywania wpłat obowiązkowych;

Sprawozdawczość i analizy kadrowo-płacowe

• analizy stanu i struktury zatrudnienia;
• analizy poziomu wynagrodzeń;
• obsługa obowiązującej sprawozdawczości (GUS);

Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

• pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie;
• opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania);
• przygotowywanie wniosków o doposażenie nowo utworzonych miejsc pracy lub refundacje wynagrodzeń zatrudnionych osób bezrobotnych (do PUP)

Reprezentacja w prowadzonych postępowaniach kontrolnych i wyjaśniających przed PIP oraz ZUS na podstawie pełnomocnictwa.

Wszystkich zainteresowanych naszą nową ofertą serdecznie zapraszamy do kontaktu: